Výpravní budova nádraží Ostrava-Vítkovice památkou

Mimořádná výpravní budova z let 1963 až 1967 navržená architektem Josefem Dandou je opět památkou. Jde o první případ, kdy výsledky projektu MA6070 napomohly v řízení o prohlášení stavby kulturní památkou.

Peripetie kolem památkové ochrany vítkovického nádraží začínají v roce 2008, v roce 2010 se poprvé stala výpravní budova kulturní památkou. Proces, při kterém stavba ochranu opakovaně získávala a znovu ztrácela, trval neuvěřitelných 12 let, nyní je snad už s definitivní platnosti rozhodnuto ve prospěch ochrany této ukázky bruselského stylu v české architektuře.

Nádraží, které dřív využívaly tisíce lidí, dojíždějících do Ostravy za prací, dnes slouží mnohem menšímu počtu pasažérů pro regionální dopravu. Ve své době však šlo jedno z nejmodernějších nádraží v Československu. Dodnes se stavba dochovala v původním stavu – nedošlo tu k žádným výrazným přestavbám. Zachovala se i hodnotná umělecká výzdoba v podobě skleněné věže s hodinami (V. Kopecký) či abstraktních reliéfů vypalovaných do drátěného skla (B. Hejlek a F. Burant). Více o stavbě.

Výpravní budova byla poprvé prohlášena ministerstvem kultury kulturní památkou 30. 11. 2010, o pět měsíců později však na základě podaného rozkladu rozhodl ministr kultury Jiří Besser o zrušení prohlášení. Národní památkový ústav následně požádal o přezkum rozhodnutí, který byl ministryní Alenou Hanákovou sice odložen, věc byla ale předána zpět odboru památkové péče k prověření, zda není možné zahájit nové řízení o prohlášení věci kulturní památkou.

17. září 2012 tak byla výpravní budova prohlášena památkou znovu, i tentokrát však vlastník (České dráhy) podal rozklad, kterému ministryně Hanáková kvůli právním vadám ministerského rozhodnutí vyhověla. Následovalo další prvoinstanční prohlášení za památku ze dne 8. 9. 2015, ovšem znovu napadené rozkladem a vrácené odboru památkové péče ke zpracování nových znaleckých či odborných posudků. V roce 2017 se pak změnil vlastník – České dráhy převedly nádraží na Správu železniční a dopravní cesty, později přejmenovanou na Správu železnic.

V únoru 2018 byla do prodeje uvedena kniha Nádraží Ostrava-Vítkovice / historie / architektura / památkový potenciál jako jeden z výstupů projektu MA6070. Zároveň vznikla výzkumná zpráva Centra AdMaS Fakulty stavební VUT v Brně o stavu ocelové konstrukce objektu. Především na základě těchto podkladů pak bylo vydáno nové prohlášení za kulturní památku, které nabylo právní moci 22. dubna 2020. Doufáme, že jde o definitivní rozhodnutí v této věci a dále už budeme jen svědky obnovy a citlivého využití hodnotné stavby.