Mapa významných staveb spuštěna

Další z výstupů projektu, který byl zakomponován do webového portálu, je specializovaná mapa. Výběr ze zkoumaných staveb, který byl dříve vložen do databázového systému Památkový katalog, lze nyní vyhledávat a prohlížet prostřednictvím mapové aplikace.


Cílem mapy je usnadnit orientaci a práci s databází staveb v Integrovaném informačním systému památkové péče (IISPP). Na mapě republiky jsou vyznačeny zkoumané stavby, ke každému bodu je přiřazeno vyskakovací okno s odkazem propojujícím na konkrétní záznam v databázi zkoumaných objektů. Zobrazeným objektům je přiřazena prostorová identifikace, anotace, popis, historický a stavební vývoj a fotografická dokumentace.

Objekty, které mají status kulturní památky, jsou graficky zvýrazněny. Vyznačeny jsou také objekty, u kterých byl podán návrh na prohlášení za kulturní památku.

Mapa byla vytvořena s postupem výzkumu jako vedlejší výsledek projektu, který zkoumal pouze vymezené časové období 60. a  70. let 20. století. Pro budoucí využití v praxi širokého okruhu odborníků, kteří se zabývají architekturou druhé poloviny 20. století, bude v budoucnu průběžně doplňovaná o výsledky dalších výzkumů, její obsah bude postupně obohacován a rozšiřován na období celé druhé poloviny 20. století.

Předpokládanými budoucími uživateli výsledku jsou kromě zájemců z řad laické veřejnosti zejména pracovníci památkové péče jak v odborné, tak výkonné složce, tzn. zaměstnanci odboru památkové péče Ministerstva kultury, pracovníci všech Územních odborných pracovišť odborné instituce Národní památkový ústav, a úředníci výkonných útvarů památkové péče magistrátů, krajských úřadů a pověřených obcí s rozšířenou působností.

Autory záznamů projektem vytvořené databáze Moderní architektura 60. a 70. let 20. století v České republice jsou řešitelé projektu z jednotlivých Územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu a z fakulty stavební ČVUT v Praze.